Monday, July 20, 2015

aadil rasheed आदिल रशीद

aadil rasheed आदिल रशीद 

aadil rasheed आदिल रशीद 

Wednesday, December 31, 2014

AADIL RASHEED
AADIL RASHEED DELHI 

Aadil Rasheed - Hamari Association Mushaira - Dubai 2014

Aadil Rasheed - Hamari Association Mushaira - Dubai 2014

Sunday, March 17, 2013

Muhibbe Urdu Shiv Murari Sahai (A.D.G.P Jammu kashmir) sb ka Mazmoon Akhri Parwaz par ...Aadil Rasheed

Muhibbe Urdu Shiv Murari Sahai (A.D.G.P Jammu kashmir) sbka Mazmoon Akhri Parwaz par ...Aadil Rasheed

Monday, February 11, 2013